2011-01-10

Turda - Str. Timotei CipariuTimotei Cipariu... -  n.1805, Panade jud.Alba - d.1887, Blaj - filolog lingvist
- Nr.13 - Sc Antals - Atelier prelucr.prin aschiere


album pe Google 8

Imagini pe Google Maps, Street View in anul 2014


Publicat pe: Google8,  Facebook: A.M.C.
Vezi Turda - Strazi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu