2011-01-10

Turda - Str. Timotei Cipariu

Timotei Cipariu... -  n.1805, Panade jud.Alba - d.1887, Blaj - filolog lingvist
- Nr.13 - Sc Antals - Atelier prelucr.prin aschierePublicat pe Facebook: A.M.C.
Vezi Turda - Strazi