2011-01-14

Turda - Str. Poiana, nr.49 - Biserica Ortodoxa "Sf. Gheorghe"


 - Informatii


album pe Google2


 - Imagine din interior - 25.nov.2012.


Cruci  -  Google1

  Troite  -  Picasa1 - I.L.TA.M.C.-


Imagini Google Maps - din anii: 2012, 2014

Foto pe: Google2,   Biserici.org - Facebook, I.L.T.  A.M.C.

Vezi Str. Poiana
Vezi Turda - Strazi
Turda - Biserici si cimitire

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu