2011-01-29

Turda - Str. Andrei Muresanu


- Informatii - din diverse surse

Nr.12-16 - Spitalul Municipal   -  Google8  - I.L.T. - A.M.C.
- Nr.12-16 - Capela Spitalului   -  Google8  - I.L.T.- A.M.C.
- Nr,12-16 - Sculpturi  -  Google8  -  I.L.T . - A.M.C.
Paraul Fanatelor si pod  - Google6
Spatiu verde - Str. Andrei Muresanu Google14 - I.L.T. -  A.M.C.
- Video din masina - Google8.

- Statii  STP - Spital
- Mr.3-Turda-Noua, - Turda-Noua Mr.3


2016.12.14 - album pe Google8




Vezi si:


2017.09.24
Case rurale  -  Google1









2017.09.06
-  Natura vie - Google1 - Youtube (play list) - I.L.T., -  A.M.C.








2017.08.08
-  Fatade de case  -  Google1 - I.L.T. - A.M.C.








Imagini Google Maps - din anii 2012, 2014

Foto pe: Google8, Facebook;  I.L.T.  -  A.M.C.
Vezi Turda - Strazi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu