2012-05-07

Turda - Calea Victoriei, Mr.3 - spatii verzi
2017.02.10  - album pe Google122017.02.10 - Arțar, Paltin de munte - (Acer pseudoplatanus) - Picasa13 - I.L.T.  -  A.M.C2017.03.27
 - Artar paltin de munte

 - Arțari, paltin de câmp - (Acer platanoides)  -  Picasa13  -   I.L.T.  - A.M.C.

2017.03.27
 - Artar american ( Acer negundo Flamingo )  -  Google13  -  I.L.T. - A.M.C.

2017.05.05
Clonțul cocostârcului (Erodium cicutarium)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.

2017.05.05
Cununița, Floara miresei - (Spirea) -  Google13 - I.L.T. -  A.M.C.
2017.05.05
Glădița, plătica - (Gleditschia triacanthos)  -  Picasa13 -  I.L.T. - A.M.C.


2017.05.25
Măceș (Rosa canina) - Google13 -  I.L.T. -  A.M.C.

-  Trandafiri - (Rosa)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.


2017.03.27
 - Ploaia de aur - Forsythia suspensa  -  Picasa13  - I.L.T.  - A.M.C. -


2017.05.17
Salcâm (Robinia pseudoacacia) - Google13 -  I.L.T.  -  A.M.C.2017.02.10
 - Stejar, Gorun (Quercus....) - Google13 -  I.L.T. - A.M.C.

2017.05.05
Tătăneasă (Symphytum officinale) - Google13 -  I.L.T. - A.M.C
2017.05.04
Urda vacii (Lepidium draba) - Google13 -  I.L.T. - A.M.C
2017.03.27
 - Violete de Parma, viorele si toporasi - Google14  -  I.L.T. - A.M.C
2017.05.17
Visin turcesc (Prunus mahaleb)  -  Google13  -  I.L.T. - A.M.C. - copac

2017.04.04
 - neidentificat - Iasomie? sau Porumbar (Prunus spinosa) - info Facebook 
Salcâm (Robinia pseudoacacia) - Picasa13 -  I.L.T.  -  A.M.C.

Imagini pe Google Maps, Street View in anii: 20122014

Publicat pe: Google12,  Facebook:  I.L.T.  - A.M.C.
Calea Victoriei
Natura
Vezi Turda - Strazi
Vezi Turda - Oprisani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu